НачалоЗащитени видове

ДПП Витоша | Защитени видове

Българска горчивка - Gentianella bulgarica (Vel.) Holub
 
Българска мишовка - Minuartia bulgarica (Velen.) Griseb.
 
Българско вятърче - Jasione bulgarica Stoj. et Stef.