НачалоЗащитени видове

ДПП Витоша | Защитени видове

Българско шапиче - Alchemilla bulgarica Rothm.
 
Бяла мура - Pinus peuce Griseb.
 
Веленовскиева детелина - Trifolium velenovskyi Vandas