НачалоЗащитени видове

ДПП Витоша | Защитени видове

Балканска козя брада - Tragopogon balcanicus Vel.
 
Балканска перуника - Iris reichenbachii Heuff.
 
Блатен здравец - Geranium palustre L.