НачалоНовини 2024/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.06.2024 - Обнародвана е нова Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите

Днес, в бр. 53 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 223 от 19 юни 2024 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите. 

С Постановлението се отменя Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 21 от 2013 г.). 

Постановление № 223 влиза в сила от 1 юли 2024 г. 

Постановление № 223 от 19 юни 2024 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите е публикувано на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите, в раздел „Документи“, „Обща информация“, на https://www.iag.bg/data/docs/PMS223.pdf