НачалоНовини 2024/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

20.06.2024 - Участие в международна среща и конференция за едрите хищници

В периода 11-ти-13-ти юни, 2024 г. в гр. София. експерти от Изпълнителна агенция по горите взеха участие в  международна среща и  конференция за едрите хищници, която е 5-тата среща на Платформата за едри хищници Dinaric-Balkan-Pindos #DiBaPi.
Платформата е инструмент за дългосрочен обмен при трансгранично управление и наблюдение на едрите хищници с представители на националните и регионални власти, както и всички заинтересовани страни в тази част на Европа.

Основна тема на форума беше да се обсъдят и обменят добрите практики за опазване на едрите хищници и възможностите за ограничаване на конфликтите при съжителството на хората с едри хищници (кафява мечка, вълк и рис). Участваха представители на институции, университети, научни и неправителствени организации от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Словения и България, както и от европейски организации, свързани с опазването на едрите хищници и околната среда. Организатори на международната среща бяха МОСВ и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към Министерството на земеделието и храните.

В разговорите се включиха Виктор Атанасов, зам.-министър на околната среда и водите, инж. Росен Райчев, зам.-изпълнителен директор на ИАГ, представители на Платформата на ЕС за съвместно съжителство между хората и едрите хищници, Секретариата на Бернската конвенция, Съюза на ловците и риболовците в България, WWF Adria, WWF България, Алпийската и Карпатската конвенция.

В рамките на срещата се проведе и теренно посещение в Природен парк „Витоша“, където експерти от ИАГ представиха добри практики в управлението и стопанисването на дивата природа.

Поради свързаността на проект DRP0200359 Towards a Climate-smart Forest Connectivity for Large Carnivores in the Balkan-Carpathian-Dinaric Region“, („Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“), ForestConnect, финансиран по програма Интеррег Дунавски регион 2021-2027, експерти от ИАГ взеха участие с презентация за дейностите по проекта, очакваните резултати, партньорство и представяне на участието на ИАГ като партньор по проекта. Бяха обсъдени въпроси относно дейността на платформата, конфликта за съжителство между хората и едрите хищници, налични данни и стратегии на държавите в региона, както и бяха очертани бъдещите посоки за действие на Платформата и за участието на държавите-членки в нея. Бяха дискутирани възможностите за сътрудничество между проект ForestConnect и Платформата за управление на хищниците – включване на Платформата като заинтересована страна в проекта и оказване на подкрепа с данни, материали и контакти с други държави-участници за подпомагане изпълнението на дейностите и за популяризиране на резултатите.