НачалоНовини 2024/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.05.2024 - Заместник-министър Маринов: Около 85 % от работните места в биоикономиката са в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост
Статистическите данни за България за броя на заетите в биоикономиката работни места показват, че около 85 % са в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните, д-р инж. Мирослав Маринов, който откри официално втория Национален семинар по биоикономика.
Събитието се проведе в рамките на проект „Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика, по програма Хоризонт Европа /2021 – 2027 г./. Заместник-министър Маринов поясни, че това е показателно за необходимостта от внедряване на нови технологии и иновации в областта и определят важността на подобни форуми. Той подчерта, че биоикономиката обхваща всички сектори и свързаните с тях услуги и инвестиции за производство, преработка, употреба и консумация на биологични ресурси, в т.ч. и екосистемните услуги. По думите му, трансферът на знания и изграждане на капацитет сред заинтересованите страни е важен елемент за разработване на пътна карта и Национална стратегия за развитие на биоикономиката.
„Необходим е междусекторен подход за сътрудничество, който може да бъде постигнат чрез синхронизиране на действията в различните био икономически сектори и чрез разработването на пътна карта за Национална стратегия за развитие на биоикономиката в България и съответен план за действие, каквато е и целта на настоящия проект“, каза още заместник-министър Маринов. Проектът се изпълнява от 17 държави, като представител на България в консорциума е Изпълнителана агенция по горите.
По време на семинара експертите от екипа по управление и изпълнение на проекта представиха състоянието на биоикономиката в България, извършените досега дейности и напредъка по проект CEE2ACT“, както и проект на визия, стратегически цели и приоритети, SWOT анализ и възможностите за финансиране на проекти за развитие на биоикономиката. В работата на семинара по биоикономика се включиха инж. Росен Райчев – заместник изпълнителен директор на ИАГ и инж. Валентин Чамбов - директор на Югозападно държавно предприятие – Благоевград и член на работната група по биоикономика, изразявайки в изказванията си пълна подкрепа за изготвянето на визия и пътна карта за разработване на Национална стратегия за развитие на биоикономиката в България с идентифицирани приоритети и стратегически цели и съответен план за действие. В срещата взеха участие над 20 представители от български заинтересовани страни от държавната администрация, научните среди, браншовите организации и бизнеса, организирани в работната група по биоикономика. Работната група ще продължи своята работа като платформа за обмяна на опит, изграждане на капацитет за биоикономика, намиране на възможности и съвместно развитие.