НачалоНовини 2024/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.05.2024 - 0,8% от горите в страната са увредени от фитопатогенни гъби

Площта на увредените от фитопатогенни гъби иглолистни насаждения е 35 500 ха, което е 0,8% от цялата залесената територия на страната. 

Фитопатогенните гъби причиняват съхнене на иглиците и младите клонки на дърветата. 26 % от всички установени повреди в горите са причинени от това заболяване. Това сочат актуалните данни от модул „Лесопатологично обследване“ на електронната информационна система на Изпълнителна агенция по горите. В 1073 ха от насажденията увреждането е силно - над 60%, а в 4 183 ха то е средно  - от 26 до 60%. Най-влошено е здравословното състояние на бял и черен борови култури в районите на регионални дирекции по горите: Пазарджик, Стара Загора, Пловдив, Кърджали и Сливен.

Проблемът със съхненето на иглолистните гори в годините е тема на проведени съвещания на Националната комисия по лесозащита. Множество научни изследвания и разработки анализират състоянието и причините, както и доказват протичането на естествена необратима трансформация на иглолистните култури в насаждения с местна горско-дървесна растителност. Становището на експертите е, че тази тенденция ще продължи, особено в изкуствено създадените гори в райони извън естественото разпространение на белия и черния бор. Като основни причини за влошеното здравословно състояние на иглолистните насаждения и култури се изтъкват климатичните промени, засушаването, непровеждането на отгледни и забавянето на възобновителните сечи. Вследствие на тези фактори дърветата отслабват физиологично и се създават условия за развитие на фитопатогени и насекомни вредители. 

Съгласно обобщените указания за стопанисване на бял и черен борови гори, при установено съхнене от фитопатогенни гъби се провеждат санитарни сечи, като се  отстраняват сухите и силно засегнати дървета. Използването на продукти за растителна защита за борба със заболяването се прилага само в горски разсадници чрез наземна техника, където може да се обхване цялото растение. Няма разрешени фунгициди за борба чрез въздушно пръскане в горите. Лесовъдските и лесозащитните дейности се планират след теренна проверка в началото на активния вегетационен период. Очакванията са, че някои от дърветата могат да преодолеят заболяването и да успеят да се възстановят. 

Проведените санитарни сечи в увредени от болести бял и черен борови гори през 2023 г. са на площ от 7 310 ха, което е 47% от всички санитарни и принудителни сечи за годината в страната.

На този етап, за настоящата година е предвидено провеждане на санитарни сечи върху 17 846 ха площ. Към момента продължават теренните проверки в увредените иглолистни гори за даване на предписания за извършване на необходимите лесовъдски мероприятия. При наличие на значими повреди, причинени от фитопатогенни гъби или каламитети следва да се предприемат незабавни действия за отсичане на дърветата, с цел подобряване на здравословното състояние на насажденията и с цел превенция на оставащите жизнено стабилни дървета