НачалоНовини 2024/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

09.04.2024 - Проведено беше обществено обсъждане на плана за управление на ДПП „Шуменско плато“

Изпълнението на плана за управление на Дирекция на природен парк „Шуменско плато“ беше представен пред заинтересовани институции и организации. Планът за управление е документ, който поставя основите и идеите за развитие на защитената територия, регламентира режимите и поставя цели на управление за десетгодишен период. Основавайки се на тези стратегии, програми, дейности и други механизми за ефикасно управление на територията, са определени ползванията и ползите за населението.

Настоящият План за управление е в сила от 2011 година. Обобщените данни по изпълнението показват, че са изпълнени основните цели, заложени в документа.  Тези цели са: опазване, поддържане и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие и приоритетни природни местообитания и видове с консервационна стойност, устойчиво ползване на природните ресурси, предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация и туризъм.

За периода 2011 г. – 2023 г. са реализирани проекти, чрез които са изградени туристически маршрути, места за отдих, специализирани пътеки. Построени са Летен информационен център, Административен център, Обсерватория, буферна сграда и облагородяване на пещера „Бисерна“. Реализираните проекти и дейности с външно финансиране са на обща стойност 5 683 680 лв.