НачалоНовини 2024/02Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.02.2024 - РДГ Шумен сезира прокуратурата за незаконна сеч на 200 дървета на територията на община Антоново.

Незаконната сеч е разкрита от служители на Регионална дирекция по горите – Шумен по време на проверки през последната седмица в землища на села в община Антоново, област Търговище. 

Нарушенията са установени в един земеделски и два имота – държавна и общинска горска територия, в близост до земеделски земи с издадено разрешение за почистване на територията. 

Екип на дирекцията заедно с представители на ДГС Омуртаг разкриват незаконните действия след обход в землището на село Девино, община Антоново, където е установена сеч на общо 132 бр. дървета от дървесни видове – габър, цер, благун, клен и череша с различни диаметри, без да има издадено позволително за сеч. Служителите изчисляват, че обемът на незаконно отсечената дървесина се равнява на 73 плътни кубически метра дърва за огрев,  като в сечището са открити около 25 пространствени куб. метра, разхвърляни и единични неразкроени отсечени стъбла. 

Друго нарушение е разкрито по време на проверка в общинска горска територия в землището на село Малино, община Антоново, при която е констатирано сеч на общо 68 бр. дървета, равняващи се на 67 плътни кубически метра от дървесни видове – зимен дъб, бук и габър без да са маркирани с контролна горска марка и без за подотдела да има издадено позволително за сеч. 

Проверка на подаден сигнал в имот, общинска земеделска територия в землището на село Моравица, община Антоново, служителите на РДГ Шумен констатират сеч на общо 63 дървета без за имота да има издадено разрешително за почистване по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество от община Антоново. Обемът на незаконно отсечената дървесина се равнява на 39 плътни кубически метра от дървесни видове – зимен дъб и цер.

Материалите по трите преписки са изпратени до Районна прокуратура Търговище, Териториално отделение Омуртаг по компетентност.