НачалоНовини 2023/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.12.2023 - Заповед ЗАП-1198 - 28.12.2023 г. за утвърден образец на позволително за сеч по чл. 108 от Закона за горите

З А П О В Е Д

ЗАП-1198 - 28.12.2023 г.

На основание чл. 108, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ), § 37 от ПЗР на ЗГ и чл. 56, ал. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Утвърждавам: 

    1. Образец на позволително за сеч по чл. 108 от Закона за горите (Приложение № 1);

    2. Образец на заявление за предоставяне на достъп до Информационната система (ИС) на ИАГ, подавано до: 

    а) Регионална дирекция по горите (РДГ) (Приложение № 2);

      б) Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) (Приложение № 3). 

II. Позволителното за сеч се отпечатва в два екземпляра на бял лист хартия във формат А4 и се предоставя на лицето, на чието име е издадено, минимум три календарни дни преди началния срок за провеждане на сечта. 

III. За коригиране на допусната и установена техническа грешка в позволителното за сеч, лицето, което го е издало, подава заявление до съответната РДГ, в което се посочва необходимата корекция и причините, които я налагат. Когато случаят касае имоти - недържавна собственост, заявлението се подписва и от собственика на имота или упълномощено от него лице. Заявленията се разглеждат от комисия, определена със заповед на директора на РДГ, която с протокол предлага извършване на съответните корекции или отказ. Протоколът се одобрява от директора на РДГ, след което евентуалните корекциите се отразяват в съответните ПС - чрез ИС на ИАГ, от упълномощено длъжностно лице от РДГ. След корекцията РДГ уведомява лицето, подало заявлението, което отпечатва ПС по реда на т. II и предоставя единия екземпляр на регистрирания лесовъд, на чието име е издадено. Заявлението, както и протоколите от заседанията на комисията, се съхраняват в РДГ.

IV. Достъп до ИС на ИАГ за издаване на позволително за сеч се предоставя на: 

1. директора на съответното държавно горско или държавно ловно стопанство или оправомощени от него длъжностни лица с висше лесовъдско образование - за горските територии - държавна собственост, както и такива, предоставени им за управление въз основа на договор; 

2. лица с висше лесовъдско образование, вписани в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии, извън посочените в т.1 . 

V. Достъпът по т. IV се предоставя от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на ИАГ длъжностни лица от: 

1. съответната РДГ - за лицата по т. IV.1; 

2. ИАГ - за лицата по т. IV. 2. 

VI. За предоставяне на достъп заинтересованите лица подават в съответната РДГ: 

1. в случаите по т. V.1 - заявление по т. I. 2., буква „а“, към което прилагат копие от договора за управление на директора, съответно заповед за оправомощаване и копие на диплома за завършено висше лесовъдско образование; 

2. в случаите по т. V.2 - заявление по т. I. 2., буква „б“ и копие на диплома за завършено висше лесовъдско образование. 

VII. В случаите, когато достъпът до ИС се предоставя от длъжностни лица от ИАГ, документите по т. VI.2 се изпращат от съответната РДГ в ИАГ в срок от 3 работни дни от получаването им. 

VIII. Паролата и потребителското име за достъп до ИС на ИАГ се изпращат на заявителя по електронната поща, посочена в заявлението, в срок от три работни дни след получаване на документите по т. VII в съответната РДГ или ИAГ. Паролата и потребителското име са лични и е забранено предоставянето им на трети лица. 

IX. Достъпът по т. IV се прекратява: 

1.  по заявление на лицето; 

2. в случай на прекратяване на правоотношението на лицата по т. IV.1. или оттегляне на оправомощаването; 

3. в случай на отписване на лицата по т. IV.2 от публичния регистър по чл. 235 от ЗГ; 

4.  в случай на лишаване на лицето от право да упражнява съответната дейност. 

X. За прекратяване на достъпа до ИС на ИАГ съответният работодател е длъжен в еднодневен срок да уведоми РДГ за обстоятелствата по т. IX.2. 

XI. За прекратяването на достъпа до ИС на ИАГ лицето се уведомява по електронен път. 

XII. Лицата, издали позволителни за сеч, уведомяват заинтересованите лица, чийто адрес им е известен, относно съответните позволителни за сеч. Заинтересованите лица, чийто адрес не е известен, могат да получат информация за издадените позволителни за сеч за техните имоти в срок от три дни преди започване на сечта чрез публичната интернет страница на ИАГ, съгласно изискванията на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. 

XIII. Отменям Заповед № 876/07.10.2021 г., изменена със Заповед № 962/04.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ.

XIV. Предоставеният по реда на отменените заповеди достъп запазва своето действие, а позволителните за сеч, издадени по реда и образеца, утвърден със Заповед № 876/07.10.2021 г., изменена със Заповед № 962/04.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ, са валидни до изтичане на срока им.

XV. Настоящата заповед влиза в сила от деня на нейното публикуване на страницата на ИАГ. 

XVI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите. 

XVII. Заповедта да се връчи на директора на дирекция „Правно-административни дейности” в ИАГ и на директорите на РДГ за сведение и изпълнение. 

XIII. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Горско стопанство“ в ИАГ. 

 
Документи