НачалоНовини 2023/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.09.2023 - Експерти от ИАГ отчитат напредъка по проекта на работна среща на консорциума по проект СЕЕ2АСТ по програма "Хоризонт Европа" 2021-2027 г. на ЕС в гр. Загреб, Хърватска

На 19 септември 2023 г. в гр. Загреб ще се проведе трета работна среща на 17-те партньори изпълняващи проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика" - CEE2ACT по програма "Хоризонт Европа" 2021-2027 г. на Европейския съюз в подкрепа на 10 целеви държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). По време на срещата ще бъде отчетен напредъкът на дейностите по проекта, а на 20 септември в изпълнение на Работен пакет 3 „Ангажиране на заинтересованите страни“ от проекта предстои откриване на хърватския Национален хъб по биоикономика. На 19 и 20 септември от страна на ИАГ, участие в срещите ще вземат д-р инж. Любчо Тричков – гл. специалист в дирекция "Горско стопанство" и координатор на проекта за ИАГ инж. Николета Динева – главен експерт в дирекция "Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство" и експерт "Заинтересовани страни" по проекта.