НачалоНовини 2023/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.03.2023 - Лесозащитна станция - Пловдив проведе годишния си инструктаж със стопаните на горите в региона

В периода 28-31.03 се проведоха ежегодните инструктажи по лесозащита със служители на горски структури (държавни и общински), лесовъди на частна практика в петте регионални дирекции по горите на територията на шест административни области (Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора), в района на дейност на ЛЗС Пловдив. 

На инструктажите експертите по лесозащита представиха основните вредители по региони, методите и технологиите за борба с тях и новите предизвикателства през 2023. Особено внимание се обърна на работата с лесопатологичния модул в електронната информационна система на ИАГ.

Ежегодният задължителен инструктаж се провежда от експертите на трите лесозащитни станции в България. Участие в него вземат служителите с лесовъдско образование от регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия, държавните горски и ловни стопанства, както и представители от общинските структури, сдруженията и лесовъди на свободна практика. По време на мероприятието се дават указания за особеностите, начините и сроковете за извършване на наблюденията, сигнализацията, лесопатологичните обследвания през годината за отделните видове вредители и заболявания. 

Предстоят инструктажите на територията на ЛЗС Варна и ЛЗС София.