НачалоНовини 2023/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

23.03.2023 - ИАГ започва изпълнението на проект за опазване и устойчиво използване на горските генетични ресурси

В Международен панаир Пловдив, на изложението „Природа, лов, риболов“ беше представен проект на Изпълнителна агенция по горите OptFORESTS „Използване на горските генетични ресурси за увеличаване на възможностите в контекста на екологичните и социални предизвикателства“,  по програма Хоризонт Европа на Европейския съюз.

Целта на проекта е опазване и устойчиво използване на горските генетични ресурси, чрез по-добри познания на техните характеристики за преодоляване на предизвикателствата свързани с климатичните промени.  При реализирането на проекта ще се търсят и използват адаптивни и поддържащи практики, свързани с биологичното разнообразие в горското стопанство. С изпълнението му ще се затвърди позицията на Европа за спазване на поетите ангажименти по международните конвенции, относно поддържане и увеличаване на биологичното разнообразие.

Дейностите по проекта вече започнаха, като служители на Горска семеконтролна станция – София, съвместно с представители на ДГС Елин Пелин, определиха площ от 1 ха за създаване на опитна географска култура, на която ще бъдат засадени  5 дървесни вида – зимен дъб, космат дъб, дребнолистна липа, обикновена череша и бяла ела, от осем европейски произхода.