НачалоНовини 2022/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

09.12.2022 - Добре изведена санитарна сеч след нападение от корояд на Витоша, констатира проверка на ИАГ

Добре изведени санитарна и принудителна сеч в защитени територии, стопанисвани от Държавно ловно стопанство „Витошко – Студена“, попадащи в зони по Натура 2000, констатира проверка на екип на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите - Кюстендил и Дирекция на природен парк „Витоша“. В по-голямата част от насажденията сечта е приключила. Предписанието за дейността е направено, вследствие на нападение от корояд и установени повреди по дърветата. Короядното петно е ограничено на оставащия дървостой със синя боя и контролна горска марка.

В едно от насажденията с предвидена принудителна сеч на терен се установи, че сечището не е почистено. Има единични стоящи на корен маркирани дървета с контролна горска марка. Дадено е предписание за почистване на подотдела по реда описан в позволителното за сеч.

Установено е ново съхнене вследствие нападение от корояди. Предстои издаване на предписание от РДГ-Кюстендил за предприемане на действия от страна на собственика на територията.