НачалоНовини 2022/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

09.12.2022 - Спряна е дейността в 7 сечища на територията на Своге

Служители на Изпълнителна агенция по горите извършиха проверка на територията на Държавно горско стопанство Своге. Проверени са насаждения с издадени позволителни за провеждане на принудителни сечи, като причините са повреди на дървостоя от абиотични фактори.

Поради несъответствие на предвидената сеч и извършеното маркиране са спрени дейностите по добив и извоз на дървесина в 7 насаждения. За обектите от Регионална дирекция по горите – София са одобрени план-извлечения с определена интензивност на сечта.  С констативен протокол, съставен от служители на ДГС Своге, интензивността е завишена и се разрешава извършването на 100%-това сеч в насажденията. При проверката на експертите от ИАГ в присъствието на служители от Горското стопанство е установено, че с констативния протокол и увеличаването на интензивността се допуска сеч на здрави дървета и такива с минимални повреди. 

За констатираните нарушения на горското законодателство на лицата, извършили маркирането и получили позволителното за сеч ще бъдат наложени санкции.