НачалоНовини 2022/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.12.2022 - Горски служители провериха здравословното състояние на насаждения в Софийска област

Експерти на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите - София и Лесозащитна станция - София извършиха теренна проверка на състоянието на насаждения в иглолистни култури в землището на с. Буново, общ. Мирково и с. Антон, общ. Антон. 

Инспекцията се извърши във връзка с подадено от двете общини заявление за обследване на горските територии, в които е установено увреждане на насажденията. 

Заключението на специалистите е наличие на повреди, причинени от абиотични фактори и появилите се впоследствие корояди.  Само в две от проверените седем насаждения експертите установиха незначително увеличаване на процента на увреждане и засегнатата площ. 

Сигналът за установените повреди е коректно и навреме подаден в Лесопатологичния модул на електронната информационна система на ИАГ като за проверените насаждения ще бъде издадено предписание за извеждане на принудителна и санитарна сеч.

Изнасянето на увредената иглолистна дървесина преди летежа на зимуващите в нея корояди през пролетта  ще предотврати намножаването и разпространението на стъблени вредители и в други части на гората. 

Продължават съвместните контролни проверки в увредени от биотични и абиотични фактори горски територии.