НачалоНовини 2022/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.12.2022 - Семепроизводствените насажденията в района на Самоков са в добро състояние

Експерти от Изпълнителна агенция по горите и Горска семеконтролна станция - София извършиха проверка в района на Държавно горско стопанство – Самоков, в семепроизводствени насаждения, нападнати от корояд и коренова гъба. 

Маркираните за сеч дървета са с прекъсната проводяща тъкан, в резултат на нападение от корояд. Проверяващите установяват единични  изгнили в сърцевината пънове, което е показател за нападение и от коренова гъба. 

Експертната проверка показа своевременно провеждане на санитарна сеч, съгласно направените предписания, с интензивност до 5 процента. Добре извършеното мероприятие ще доведе до ограничаване на развитието на вредители и патогени в насажденията. Заключението на експертите е, че семепроизводствените насажденията са в добро състояние.

Проверката е част от масовите инспекции на ИАГ и нейните структури в обектите за добив на дървесина, в които се провежда санитарна или принудителна сеч вследствие от биотични или абиотични фактори.