Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 05.03.2024

Длъжност: ДПП „Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността „Специалист – горски инспектор” – 1 бр.
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

1. Образователна степен – средно лесовъдско образование или приравнено на него;

Специалност: „Горско стопанство” с придобита квалификация „техник-лесовъд” или „техник- технолог”, или професия „техник-лесовъд” или „техник-механизатор”, или  приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗПУО;

1. Професионален опит  – не се изисква

Материали