Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 06.02.2023

Длъжност: КОНКУРС за длъжността Главен експерт „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители” в дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, специалност: „Горско стопанство”- инженер-лесовъд, Екология;

2. Професионален опит–2 години по специалността;.

3.Ранг-IV младши.

Материали