ДПП Витоша | Обява за работа

Дата на валидност: 22.11.2022

Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен експерт "Географски информационни системи и база данни" в ДПП "Витоша"
Звено: ДПП Витоша

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- Степен на завършено образование - висше;

- Минимална образователна степен - бакалавър;

- Минимален професионален опит - 2 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IV младши ранг.

Материали