Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 11.05.2022

Длъжност: Обява за конкурс за длъжност "Директор на Дирекция на природен парк „Шуменско плато""
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Задължителни изисквания:

а) Кандидатът трябва да има завършено висше лесовъдско образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или висше образование по специалност "Екология и опазване на околната среда" с образователно-квалификационна степен "магистър";

б) Кандидатът да има минимум 5 /пет/ години трудов стаж по специалността, придобит след завършване на висшето образование.

Материали