Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 08.10.2021

Длъжност: Конкурс за длъжността “старши експерт” – 2 броя в отдел „Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари“ /КОГТЗП/, дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство”/КОГТЛС/ в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “старши експерт” в отдел КОГТЗП, дирекция КОГТЛС в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- Ранг - IV младши;

- професионален опит- 2 години. 

Материали