НачалоДокументиДокументи по Заповед №576/22.04.2016

ДПП Витоша | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИНАМИКАТА И ТЕНДЕНЦИИТЕ ПРИ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СЪГЛАСНО ОТЧЕТНИ ФОРМИ 5-ГФ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1991 Г. ДО 2023 Г.

Дата на публикуване: 04.07.2024 г. изтегли
 
ЦЕНИ НА ДЪРВЕСИНАТА В БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ

ЦЕНИ НА ДЪРВЕСИНАТА В БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ


Дата на публикуване: 01.07.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.05.2024 Г.

Дата на публикуване: 03.06.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.04.2024 Г.

Дата на публикуване: 08.05.2024 г. изтегли
 
Kоригирано 5 ГФ, съгласно одобрен доклад от изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 30.04.2024 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Дата на публикуване: 23.04.2024 г. изтегли
 
1 ГФ - Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2023 г.

Дата на публикуване: 17.04.2024 г. изтегли
 
5 ГФ - Отчет за добитата маса към 31.12.2023 г.

Дата на публикуване: 17.04.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.03.2024 Г.

Дата на публикуване: 12.04.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 29.02.2024 Г.

Дата на публикуване: 08.03.2024 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.)) с поземлени имоти в горски територии - държавна собственост, извършени със заповед на министъра на земеделието и храните през 2023 г.

Дата на публикуване: 08.02.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.01.2024 Г.

Дата на публикуване: 07.02.2024 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Дата на публикуване: 25.01.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.12.2023 Г.

Дата на публикуване: 02.01.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.11.2023 Г.

Дата на публикуване: 06.12.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.10.2023 Г.

Дата на публикуване: 03.11.2023 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.

Дата на публикуване: 24.10.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.09.2023 Г.

Дата на публикуване: 02.10.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.08.2023 Г.

Дата на публикуване: 05.09.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.07.2023 Г.

Дата на публикуване: 03.08.2023 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Дата на публикуване: 25.07.2023 г. изтегли
 
Графика обща и залесена горска площ

Справка за общата и залесената площ за периода 1960 – 2022 год.


Дата на публикуване: 20.07.2023 г. изтегли
 
Графика лесистост, %

Справка за лесистостта, залесена, незалесена и недървопроизводителна горска площ за периода 1960 – 2022 год.


Дата на публикуване: 20.07.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.06.2023 Г.

Дата на публикуване: 03.07.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.05.2023 Г.

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.04.2023 Г.

Дата на публикуване: 09.05.2023 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.

Дата на публикуване: 24.04.2023 г. изтегли
 
5 ГФ - Отчет за добитата маса към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
1 ГФ - Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.03.2023 Г.

Дата на публикуване: 05.04.2023 г. изтегли
 
ИНФОРМАЦИЯ за динамиката на обемите транспортирана дървесина с първичен превозен билет в куб. м. за месеците януари и февруари - по години, за периода от 2018 г. до 2023 г., съгласно данните от информационната система на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 14.03.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 28.02.2023 Г.

Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.01.2023 Г.

Дата на публикуване: 02.02.2023 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието през 2021 г. и през 2022 г.

Дата на публикуване: 31.01.2023 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 25.01.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.12.2022 Г.

Дата на публикуване: 06.01.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.11.2022 Г.

Дата на публикуване: 02.12.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.10.2022 Г.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г.

Дата на публикуване: 25.10.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.09.2022 Г.

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.08.2022 Г.

Дата на публикуване: 02.09.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.07.2022 Г.

Дата на публикуване: 04.08.2022 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Дата на публикуване: 22.07.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.06.2022 Г.

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.05.2022 Г.

Дата на публикуване: 03.06.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.04.2022 Г.

Дата на публикуване: 03.05.2022 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.03.2022 Г.

Дата на публикуване: 12.04.2022 г. изтегли
 
5 ГФ - Отчет за добитата маса към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 28.03.2022 г. изтегли
 
1 ГФ - Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 28.03.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 28.02.2022 Г.

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 09.02.2022 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 31.01.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.12.2021 Г.

Дата на публикуване: 04.01.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.11.2021 Г.

Дата на публикуване: 14.12.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ /м3/ КЪМ 31.10.2021 Г.

Дата на публикуване: 01.11.2021 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Дата на публикуване: 21.10.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 20.10.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 01.09.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 04.08.2021 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2021 г. до  30.06.2020 г.


Дата на публикуване: 22.07.2021 г. изтегли
 
Горското стопанство 1960 – 2020 год.

Основни характеристики на българската гора и горското стопанство за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика обща и залесена площ

Справка за общата и залесената площ за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика разпределение на площите по класове на възраст

Справка за разпределението на залесената площ по класове на възраст за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика общ запас

Справка за разпределението на общия запас по години за периода 1960 – 2020 г.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика общ прираст и ползване

Справка за общия прираст и ползването за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика среден прираст

Справка за средният прираст за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика лесистост, %

Справка за лесистостта на страната за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика средна възраст в години

Справка за средната възраст по години за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика разпределение на действителното ползване спрямо запаса

Обобщена справка за действителното ползване спрямо запаса за периода от 1960 г. – 2020 г.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 11.06.2021 г. изтегли
 
Заповед 467/11.06.2021 за допълнение иизменение на заповед 576/22.04.2016 г.

Дата на публикуване: 11.06.2021 г. изтегли
 
7 ГФ - Отчет на горския фонд по видове насаждения и бонитети към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
6 ГФ - Отчет за разпределение на залесените площи в хектари по възраст и пълнота към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
5 ГФ - Отчет за добитата маса към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
4 ГФ - Отчет на горския фонд по групи гори и лесистост към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
3 ГФ - Отчет за разпределение на дървесния запас в кубични метри по дървесни видове и възраст към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
2 ГФ - Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
1 ГФ - Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2021 г. до  31.03.2020 г.


Дата на публикуване: 10.05.2021 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ)

с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за периода януари-декември 2020 г.


Дата на публикуване: 17.02.2021 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2020 г. до  31.12.2020 г.


Дата на публикуване: 25.01.2021 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2020 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2020 г. до  30.09.2020 г. 


Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06.2020 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2020 г. до  30.06.2020 г. 


Дата на публикуване: 20.07.2020 г. изтегли
 
Отчет 5 ГФ за 2019 година

Дата на публикуване: 08.07.2020 г. изтегли
 
Отчет 1 ГФ за 2019 година

Дата на публикуване: 08.07.2020 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.03.2020 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2020 г. до  31.03.2020 г. 


Дата на публикуване: 23.04.2020 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ)

с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за периода януари-декември 2019 г.


Дата на публикуване: 19.03.2020 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.12.2019 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2019 г. до  31.12.2019 г. 


Дата на публикуване: 27.01.2020 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2019 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2019 г. до  30.09.2019 г. 


Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06.2019 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2019 г. до  30.06.2019 г. 


Дата на публикуване: 17.07.2019 г. изтегли
 
Отчет 1 ГФ за 2018 година

Дата на публикуване: 24.04.2019 г. изтегли
 
Отчет 5 ГФ за 2018 година

Дата на публикуване: 24.04.2019 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ)

с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за периода януари-март 2019 г.


Дата на публикуване: 23.04.2019 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.03.2019 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2019 г. до  31.03.2019 г. 


Дата на публикуване: 23.04.2019 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.12.2018 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2018 г. до  31.12.2018 г. 


Дата на публикуване: 28.01.2019 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ)

с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през  2018 г.


Дата на публикуване: 10.01.2019 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2018 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2018 г. до  30.09.2018 г. 


Дата на публикуване: 18.10.2018 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06.2018 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до  30.06.2018 г. 


Дата на публикуване: 25.07.2018 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.03.2018 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до  31.03.2018 г. 


Дата на публикуване: 20.04.2018 г. изтегли
 
Отчет 5 ГФ за 2017 година

Дата на публикуване: 29.03.2018 г. изтегли
 
Отчет 1 ГФ за 2017 година

Дата на публикуване: 29.03.2018 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.12.2017 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до  31.12.2017 г. 


Дата на публикуване: 26.01.2018 г. изтегли
 
Възмездни разпоредителни сделки с поземлени имоти в горски територии през 2017 г.

Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ) с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през  2017 г.


Дата на публикуване: 24.10.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2017 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до  30.09.2017 г.


Дата на публикуване: 19.10.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06.2017 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.


Дата на публикуване: 19.07.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.03.2017 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.


Дата на публикуване: 24.04.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.12.2016 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


Дата на публикуване: 23.01.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2016 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.


Дата на публикуване: 19.10.2016 г. изтегли
 
Графика лесистост, %

Обобщена справка за реализираната дървесина  - лесистост за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика средна възраст в години

Обобщена справка за реализираната дървесина  - средна възраст в години на горите за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика среден прираст

Обобщена справка за реализираната дървесина  - среден прираст за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика общ прираст и ползване

Обобщена справка за реализираната дървесина  - общ прираст и ползване за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика общ запас

Обобщена справка за реализираната дървесина  - общ запас за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика обща и залесена площ

Обобщена справка за реализираната дървесина  - обща и залесена площ за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06 2016 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 14.07.2016 г. изтегли
 
Горското стопанство 1960 – 2015 год

Основни характеристики на българската гора и горското стопанство за периода 1960 – 2015 год.


Дата на публикуване: 13.07.2016 г. изтегли
 
Отчет 7 от ГФ

Отчет на горския фонд по видове насаждения и бонитети към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 6 от ГФ

Отчет за разпределение на залесените площи в хектари по възраст и пълнота към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 5 от ГФ

Отчет за добитата маса към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 4 от ГФ

Отчет на горския фонд по групи гори и лесистост към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 3 от ГФ

Отчет за разпределение на дървесния запас в кубични метри по дървесни видове и възраст към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 2 от ГФ

Отчет за разпределение на залесената площ в хектари по дървесни видове и възраст към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 1 от ГФ

Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Обобщена справка за реализираната дървесина за 2015 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от 01.01.2015 г. до  31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 06.06.2016 г. изтегли
 
Възмездни разпоредителни сделки с поземлени имоти в горски територии

Информация по заповед № 576/22.04.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ.  Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието и храните през 2015 г. и 2016 г.


Дата на публикуване: 27.05.2016 г. изтегли
 
Реализирана дървесина по държавни горски/ловни стопанства

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от 01.01.2016 г. до  31.03.2016 г.


Дата на публикуване: 11.05.2016 г. изтегли
 
Заповед № 576

Заповед № 576/22.04.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно добива и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти за държавните горски територии, издадените позволителни за сеч, превозни билети и протоколи за освидетелстване на сечища и информация за пролетното преброяване на дивеча.


Дата на публикуване: 22.04.2016 г. изтегли