НачалоДокументиРегламент 995

ДПП Витоша | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 май 2023 година за предоставянето на пазара на Съюза и за износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и деградация на горите, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 995/2010


Дата на публикуване: 03.08.2023 г. изтегли
 
Често задавани въпроси – Регламент на ЕС за обезлесяването

Дата на публикуване: 02.08.2023 г. изтегли
 
Въпроси във връзка с прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Дата на публикуване: 31.07.2023 г. изтегли
 
Вътрешни правила за дейността на постоянната работна група към ИАГ по прилагане на Регламент /ЕС/ 995/2010 г.

Дата на публикуване: 15.06.2018 г. изтегли
 
Заповед № 596/13.06.2018 г. за определяне на постояна работна група по прилагане на Регламент /ЕС/ 995/2010 г.

Дата на публикуване: 15.06.2018 г. изтегли
 
Заповед № 129/15.02.2018 г. на изпълнителния директор в ИАГ за определяне състава на постоянна работна група на ИАГ за прилагането на Регламент (ЕС)№ 995/2010 г.

Дата на публикуване: 16.02.2018 г. изтегли
 
Провеждане на публични консултации относно промяна на продуктовия обхват на Регламент (ЕС) №995/2010 (Регламента за дървесината / EUTR)

На 29 януари 2018 г. Европейската комисия стартира процедура за провеждане на публични консултации относно промяна на обхвата на продуктите към Регламент (ЕС) №995/2010 (Регламента за дървесината).

Основната цел на общественото допитване е да се съберат становища от широк кръг заинтересовани страни за възможните промени в обхвата на продуктовата линия на Регламент (ЕС) №995/2010. Консултациите са структурирани около основния въпрос - дали настоящата продуктова гама на Регламента трябва да бъде изменена или не - и ако да, до каква степен.

Заинтересованите страни, които желаят да дадат своето мнение, могат да го направят като в срок до 24 април 2018 г. като попълнят изготвен за целта въпросник. Въпросникът е публикуван на всички езици на ЕС на следния електронен адрес:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_bg


Дата на публикуване: 08.02.2018 г. изтегли
 
Заповед № 1020/13.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ, определяща постоянна работна група, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС)№ 995/2010 г. за дървения материал.

Дата на публикуване: 13.11.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 607/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

(Версия на китайски език)


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 607/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

(Версия на английски език)


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 607/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година

за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

(Версия на руски език)


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година

за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

(Версия на английски език)


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 363/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2012 година

относно процедурните правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № 1278/09.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за промяна на работна група за прилагане на Регламент (ЕС) №995/2010 г.

Дата на публикуване: 10.01.2017 г. изтегли
 
На 15.11.2016 г. влязоха в сила нови правила за вносителите на дървен материал и изделия от дървен материал от Индонезия, предназначени за пазара на ЕС

С прилагането на Схемата за разрешителни FLEGT се изпълняват изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010 (Регламента на ЕС за дървения материал), което освобождава операторите от задълженията за допълнителна надлежна проверка за законния произход на дървения материал и изделията от дървен материал. 

Компетентен орган в България по прилагането на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност е Агенция "Митници".

Допълнителна информация може да бъде намерена на следните линкове:

http://www.flegtlicence.org/home 

http://www.customs.bg   

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.euflegt.efi.int/about-flegt 

http://www.flegt.org/ 

http://www.illegal-logging.info/topics/flegt 


Дата на публикуване: 17.11.2016 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

Дата на публикуване: 09.05.2016 г. изтегли
 
Указания към оператори и търговци за прилагането на Регламент (ЕC) № 995/2010 от 18.02.2016 г.

Дата на публикуване: 25.02.2016 г. изтегли
 
Първи преглед на Регламент (ЕC) № 995/2010 - доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета, обхващаш първите две години от прилагане на регламента

Дата на публикуване: 25.02.2016 г. изтегли
 
Заповед 913/07.11.2014 на изпълнителния директор на ИАГ, определяща постоянна работна група, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 995/2010 г. за дървения материал

Дата на публикуване: 07.11.2014 г. изтегли
 
Съобщение за признаване на мониторингови организации по прилагането на Регламент 995/2010 г.

В съответствие с Чл.8(3)(2) на Регламент 995/2010 (Регламент за дървесината) от 28.03.2014 г. Комисията на Европейския съюз (ЕС) призна (одобри) още две мониторингови организации: "Control Union" и "Bureau Veritas" по прилагането на Регламент 995/2010 г.

Информация за кандидатите както и техните контакти ще бъдат публикувани на официалната уеб-страница на Генералната дирекция.

Двете ново одобрени мониторингови организации ще работят във всички държави-членки на ЕС.


Дата на публикуване: 14.04.2014 г. изтегли
 
Отчет за дейността на постоянната работна група по Заповед № 1048/25.11.2013 г. на изпълнитления директор на ИАГ за 2013 г.

Дата на публикуване: 10.03.2014 г. изтегли
 
Протокол за проведено работно съвещание на 19.12.2013 г.

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли
 
Вътрешни правила за дейността на постоянната работна група по прилагането на Регламент 995

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли