НачалоНовини 2018/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.05.2018 - Стартира процедурата за прием на проектни предложения по подмярка 8.6. от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Изготвени са насоките за подготовка на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“.

Целите на подмярката са: подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места; подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване. Те ще бъдат постигнати чрез: насърчаване преработката и подобряване маркетинга на горските продукти; подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина; подпомагане провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст; закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина; устойчивото управление на горите с въвеждане на добри производствени практики.

С проектни предложения за подпомагане могат да кандидатстват физически и юридически лица, еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, които са собственици на минимум 0,5 ха горски територии, общини, собственици на минимум 10 ха горски територии, микро, малки и средни предприятия, горски стопани, доставчици на услуги.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 9 779 лв., а максималният - 977 900 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 31 юли 2018 г.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност