ДПП Витоша | Обява за работа

Дата на валидност: 29.04.2021

Длъжност: Обява за длъжността „Главен счетоводител“ в Дирекция Природен парк „Витоша“, гр. София – 1 щатна бройка
Звено: ДПП Витоша

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
Образователна степен – образователно-квалификационна степен „бакалавър” по една от следните специалности „Финанси“, „Счетоводство и контрол“, „Финансов контрол“, „Икономика“, „Счетоводна отчетност“ и др.
Ранг – IV младши
Професионален опит – 3 години стаж по специалността или в области, свързани с функциите и задълженията на длъжността;
Да отговорят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Материали