ДПП Витоша | Обява за работа

Дата на валидност: 22.03.2021

Длъжност: Обява за провеждане на конкурс за длъжност Главен счетоводител в Дирекция Природен парк „Витоша“, гр. София
Звено: ДПП Витоша

 

Дирекция Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед РД05-10/12.03.2021 г. на Дирекция Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността:

Главен счетоводител

в Дирекция Природен парк „Витоша“, гр. София – 1 щатна бройка

                Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

  • Образователна степен – образователно-квалификационна степен „бакалавър” по една от следните специалности „Финанси“, „Счетоводство и контрол“, „Финансов контрол“, „Икономика“, „Счетоводна отчетност“ и др.
  • Ранг – IV младши
  • Професионален опит – 3 години стаж по специалността или в области, свързани с функциите и задълженията на длъжността;
  • Да отговорят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Материали