Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 08.03.2021

Длъжност: Конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел „Инвентаризация и планиране“ /ИП/, дирекция “Горски територии”/ГТ/ в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Старши експерт” в отдел ИП, дирекция ГТ в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- Ранг - IV младши;

- професионален опит- 2 години. 

Материали