ДПП Витоша | Обява за работа

Дата на валидност: 06.06.2018

Длъжност: Обявление за конкурси за главни експерти
Звено: ДПП Витоша

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от ЗДСл във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД05-12/17.05.2018 г. на ДПП “Витоша”, обявява конкурс за длъжности към Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София – 3 щатни бройки:

  1. Главен експерт „План за управление“.
  2. Главен експерт „Географски информационни системи“.
  3. Главен експерт „Доброволчески инициативи и развитие на доброволчеството”.

Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 3 (три) работни места.

Материали